خانه

دلم برای خانه تنگ است

برای جایی که بوی مادر در آن جاریست و حضور پدر

دلم تنگ است برای دعواها و قهر و آشتی های پایان ناپذیر خواهر و برادری

دلم برای جمع شش نفره مان تنگ است...

 

 

 

 

* مگر چقدر قرار است عمر کنیم که این همه اش به جدایی بگذرد؟!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید